Einnahmen

Name*DatumBetrag
2020:
anonym16.10.2020150.00 €
anonym16.10.202010.00 €
anonym16.10.202025.00 €
anonym14.10.20205.00 €
anonym13.10.202040.00 €
Schrutka, Georg13.10.20205.00 €
anonym12.10.20205.00 €
anonym12.10.2020100.00 €
Gollub, Marc-Alexander11.10.202020.00 €
Mathoi, Sofie11.10.202010.00 €
anonym10.10.202020.00 €
anonym10.10.202020.00 €
anonym09.10.20205.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.2020100.00 €
anonym09.10.202025.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.20205.00 €
anonym09.10.202035.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.20201000.00 €
anonym09.10.20205.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.202015.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.20205.00 €
anonym09.10.20205.00 €
anonym09.10.20205.00 €
anonym09.10.20205.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.202020.00 €
Schrutka, Georg09.10.20205.00 €
anonym09.10.202025.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.20205.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.20205.00 €
anonym09.10.20205.00 €
anonym09.10.20205.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym09.10.20205.00 €
anonym09.10.202010.00 €
anonym08.10.202010.00 €
Doller, Sebastian08.10.202010.00 €
anonym08.10.20205.00 €
anonym08.10.20205.00 €
anonym08.10.202020.00 €
Fantur, Nadja07.10.202025.00 €
anonym07.10.202020.00 €
anonym06.10.202010.00 €
anonym05.10.202010.00 €
anonym05.10.2020200.00 €
anonym05.10.202010.00 €
anonym05.10.202010.00 €
anonym05.10.20205.00 €
anonym04.10.202010.00 €
anonym04.10.20205.00 €
anonym04.10.202010.00 €
Wallner, Gregor04.10.202010.00 €
anonym02.10.202010.00 €
anonym02.10.202010.00 €
Wahl-Lupu, Marcus02.10.20205.00 €
anonym01.10.202010.00 €
anonym01.10.202020.00 €
anonym01.10.2020100.00 €
anonym01.10.20205.00 €
anonym01.10.202010.00 €
Fink, Martin30.09.202020.00 €
anonym30.09.202010.00 €
anonym28.09.202025.00 €
anonym28.09.202020.00 €
anonym27.09.202010.00 €
anonym26.09.20205.00 €
anonym26.09.202010.00 €
anonym26.09.20205.00 €
anonym26.09.202020.00 €
Wunderl, Christian26.09.202010.00 €
anonym25.09.20205.00 €
anonym25.09.202010.00 €
anonym25.09.202010.00 €
anonym24.09.202030.00 €
anonym24.09.202050.00 €
anonym23.09.202010.00 €
anonym23.09.202010.00 €
anonym23.09.2020100.00 €
anonym23.09.20205.00 €
anonym23.09.20205.00 €
anonym23.09.20205.00 €
anonym22.09.20205.00 €
anonym22.09.202015.00 €
anonym22.09.202050.00 €
anonym22.09.202029.00 €
Holzer, Günter22.09.202010.00 €
Holzinger, Thomas22.09.202020.00 €
anonym22.09.202010.00 €
anonym22.09.202030.00 €
Lenz, Christian22.09.2020100.00 €
anonym22.09.202050.00 €
anonym22.09.20205.00 €
anonym22.09.202025.00 €
Placht, Milena22.09.202010.00 €
anonym22.09.20205.00 €
anonym22.09.202010.00 €
anonym22.09.202010.00 €
anonym22.09.202010.00 €
anonym22.09.202010.00 €
anonym22.09.20205.00 €
anonym21.09.202020.00 €
anonym20.09.202010.00 €
anonym17.09.2020186.26 €
anonym16.09.20205.00 €
anonym16.09.202050.00 €
anonym14.09.20205.00 €
Schrutka, Georg13.09.20205.00 €
anonym12.09.20205.00 €
anonym11.09.202040.00 €
Gollub, Marc-Alexander11.09.202020.00 €
Mathoi, Sofie11.09.202010.00 €
anonym11.09.202050.00 €
anonym10.09.202020.00 €
anonym10.09.202020.00 €
anonym09.09.202010.00 €
Schrutka, Georg09.09.20205.00 €
anonym09.09.202010.00 €
anonym09.09.202010.00 €
anonym08.09.202010.00 €
Doller, Sebastian08.09.202010.00 €
anonym08.09.20205.00 €
anonym08.09.20205.00 €
anonym08.09.202020.00 €
anonym07.09.202020.00 €
anonym06.09.202010.00 €
anonym05.09.202010.00 €
anonym04.09.202010.00 €
anonym04.09.202010.00 €
anonym04.09.20205.00 €
anonym04.09.202010.00 €
Wallner, Gregor04.09.202010.00 €
anonym03.09.2020200.00 €
anonym03.09.202010.00 €
anonym02.09.202010.00 €
anonym02.09.202010.00 €
anonym02.09.20205.00 €
anonym01.09.202010.00 €
anonym01.09.202020.00 €
anonym01.09.2020300.00 €
anonym01.09.20205.00 €
anonym01.09.202010.00 €
Fink, Martin30.08.202020.00 €
anonym30.08.202010.00 €
anonym28.08.202025.00 €
anonym27.08.202010.00 €
anonym27.08.20205.00 €
anonym27.08.202035.00 €
anonym27.08.202010.00 €
anonym27.08.20205.00 €
anonym27.08.202010.00 €
anonym27.08.202015.00 €
anonym27.08.202010.00 €
anonym27.08.202010.00 €
anonym27.08.202010.00 €
anonym27.08.202025.00 €
anonym27.08.2020100.00 €
anonym27.08.20205.00 €
anonym27.08.20205.00 €
anonym27.08.202010.00 €
anonym27.08.202010.00 €
anonym27.08.20205.00 €
anonym27.08.202010.00 €
anonym26.08.202020.00 €
anonym26.08.20205.00 €
anonym26.08.202010.00 €
anonym26.08.202010.00 €
anonym26.08.202010.00 €
anonym26.08.2020100.00 €
anonym26.08.202025.00 €
anonym26.08.20205.00 €
anonym26.08.202010.00 €
anonym26.08.202010.00 €
anonym26.08.202010.00 €
anonym26.08.20205.00 €
anonym26.08.20205.00 €
anonym26.08.20205.00 €
anonym26.08.202010.00 €
anonym26.08.20205.00 €
anonym26.08.20205.00 €
anonym26.08.202010.00 €
anonym26.08.202025.00 €
anonym26.08.202020.00 €
anonym26.08.202020.00 €
anonym26.08.20205.00 €
anonym26.08.202010.00 €
anonym26.08.20205.00 €
anonym26.08.202025.00 €
Wunderl, Christian26.08.202010.00 €
anonym25.08.20205.00 €
anonym25.08.202010.00 €
anonym25.08.202010.00 €
anonym24.08.202030.00 €
Bauer-Jelinek, Christine23.08.202010.00 €
anonym23.08.202010.00 €
anonym23.08.20205.00 €
anonym23.08.20205.00 €
anonym23.08.20205.00 €
anonym22.08.20205.00 €
anonym22.08.202015.00 €
Holzer, Günter22.08.202010.00 €
Holzinger, Thomas22.08.202020.00 €
anonym22.08.202010.00 €
anonym22.08.202050.00 €
anonym22.08.20205.00 €
Placht, Milena22.08.202010.00 €
anonym22.08.20205.00 €
anonym22.08.202010.00 €
anonym22.08.20205.00 €
anonym21.08.202020.00 €
anonym21.08.202030.00 €
anonym20.08.202090.00 €
anonym20.08.202010.00 €
anonym19.08.202010.00 €
anonym16.08.20205.00 €
anonym14.08.202020.00 €
anonym14.08.20205.00 €
anonym13.08.20205.00 €
anonym12.08.20205.00 €
anonym12.08.2020200.00 €
anonym12.08.202010.00 €
anonym11.08.202040.00 €
anonym11.08.202020.00 €
anonym11.08.202010.00 €
anonym11.08.202020.00 €
anonym10.08.202020.00 €
anonym10.08.202020.00 €
anonym09.08.202010.00 €
anonym09.08.20205.00 €
anonym09.08.202010.00 €
anonym09.08.202010.00 €
anonym08.08.202010.00 €
anonym08.08.202010.00 €
anonym08.08.20205.00 €
anonym08.08.20205.00 €
anonym08.08.202020.00 €
anonym08.08.20205.00 €
anonym07.08.202025.00 €
anonym07.08.202020.00 €
anonym06.08.202010.00 €
anonym05.08.202010.00 €
anonym05.08.202010.00 €
anonym05.08.202010.00 €
anonym04.08.202010.00 €
anonym04.08.2020200.00 €
anonym04.08.20205.00 €
anonym04.08.202010.00 €
anonym04.08.202010.00 €
anonym04.08.202010.00 €
anonym03.08.2020300.00 €
anonym03.08.202010.00 €
anonym02.08.202010.00 €
anonym01.08.202010.00 €
anonym01.08.20205.00 €
anonym01.08.202010.00 €
anonym30.07.202020.00 €
anonym30.07.202010.00 €
anonym29.07.202050.00 €
anonym28.07.202020.00 €
anonym28.07.202050.00 €
anonym27.07.202010.00 €
anonym26.07.202010.00 €
anonym26.07.20205.00 €
anonym26.07.202010.00 €
anonym26.07.20205.00 €
anonym26.07.202020.00 €
anonym26.07.202010.00 €
anonym25.07.20205.00 €
anonym25.07.202010.00 €
anonym25.07.202010.00 €
anonym24.07.202030.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.2020100.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.202035.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.202015.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.2020200.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.202050.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.2020100.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.202020.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.202025.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym23.07.20205.00 €
anonym23.07.202010.00 €
anonym22.07.20205.00 €
anonym22.07.202015.00 €
anonym22.07.202010.00 €
anonym22.07.202020.00 €
anonym22.07.20205.00 €
anonym22.07.202050.00 €
anonym22.07.20205.00 €
anonym22.07.202010.00 €
anonym22.07.20205.00 €
anonym22.07.202010.00 €
anonym22.07.20205.00 €
anonym21.07.202020.00 €
anonym21.07.202030.00 €
anonym20.07.202020.00 €
anonym20.07.202010.00 €
anonym16.07.20205.00 €
anonym14.07.20205.00 €
anonym13.07.202040.00 €
anonym13.07.20205.00 €
anonym12.07.20205.00 €
anonym11.07.202020.00 €
anonym11.07.202010.00 €
anonym10.07.202020.00 €
anonym09.07.202010.00 €
anonym09.07.202010.00 €
anonym09.07.202010.00 €
Schrutka, Georg09.07.20205.00 €
anonym08.07.202020.00 €
anonym08.07.20205.00 €
anonym08.07.20205.00 €
Doller, Sebastian08.07.202010.00 €
anonym08.07.202010.00 €
Fantur, Nadja07.07.202025.00 €
anonym07.07.202020.00 €
anonym06.07.202010.00 €
anonym05.07.202010.00 €
anonym05.07.202010.00 €
anonym05.07.202010.00 €
anonym05.07.202010.00 €
anonym04.07.202010.00 €
Wallner, Gregor04.07.202010.00 €
anonym04.07.20205.00 €
anonym04.07.20205.00 €
anonym03.07.202010.00 €
anonym03.07.2020200.00 €
anonym03.07.202020.00 €
anonym02.07.202010.00 €
Wahl-Lupu, Marcus02.07.20205.00 €
anonym02.07.202010.00 €
anonym02.07.202010.00 €
anonym01.07.2020300.00 €
anonym01.07.20205.00 €
anonym01.07.202010.00 €
anonym01.07.202020.00 €
anonym01.07.202010.00 €
anonym30.06.202020.00 €
anonym30.06.202010.00 €
anonym26.06.202010.00 €
anonym26.06.20205.00 €
anonym26.06.202010.00 €
anonym26.06.2020100.00 €
anonym26.06.202010.00 €
anonym26.06.202020.00 €
anonym26.06.202020.00 €
anonym26.06.20205.00 €
anonym25.06.202010.00 €
anonym25.06.20205.00 €
anonym25.06.202010.00 €
anonym24.06.202020.00 €
anonym24.06.202025.00 €
anonym24.06.202020.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.20205.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.20205.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.20205.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.20205.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.20205.00 €
anonym24.06.20205.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.20205.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.20205.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.20205.00 €
anonym24.06.202010.00 €
anonym24.06.20205.00 €
anonym24.06.20205.00 €
anonym24.06.20205.00 €
anonym24.06.202035.00 €
anonym24.06.202015.00 €
anonym24.06.2020100.00 €
anonym24.06.202030.00 €
anonym23.06.202030.00 €
anonym23.06.20205.00 €
anonym23.06.202010.00 €
anonym23.06.20205.00 €
anonym23.06.20205.00 €
anonym23.06.202010.00 €
anonym22.06.20205.00 €
anonym22.06.202020.00 €
anonym22.06.202010.00 €
anonym22.06.20205.00 €
anonym22.06.202010.00 €
anonym22.06.202010.00 €
anonym22.06.20205.00 €
anonym22.06.202050.00 €
anonym22.06.202015.00 €
anonym22.06.20205.00 €
anonym21.06.202010.00 €
anonym21.06.202020.00 €
anonym20.06.202010.00 €
anonym19.06.202050.00 €
anonym15.06.20205.00 €
anonym14.06.202025.00 €
anonym14.06.20205.00 €
anonym13.06.20205.00 €
anonym12.06.20205.00 €
anonym12.06.202040.00 €
anonym11.06.202020.00 €
anonym11.06.202010.00 €
anonym10.06.202020.00 €
anonym10.06.202020.00 €
anonym09.06.20205.00 €
anonym09.06.202050.00 €
anonym09.06.202010.00 €
anonym09.06.202010.00 €
anonym09.06.202010.00 €
Schrutka, Georg09.06.20205.00 €
anonym08.06.202020.00 €
anonym08.06.20205.00 €
anonym08.06.20205.00 €
Doller, Sebastian08.06.202010.00 €
anonym08.06.202010.00 €
anonym07.06.202025.00 €
anonym07.06.202010.00 €
anonym07.06.202020.00 €
anonym06.06.202010.00 €
Wahl-Lupu, Marcus05.06.20205.00 €
anonym05.06.202010.00 €
anonym05.06.202010.00 €
anonym05.06.202010.00 €
anonym05.06.2020400.00 €
anonym04.06.202010.00 €
anonym04.06.2020100.00 €
anonym04.06.202010.00 €
Wallner, Gregor04.06.202010.00 €
anonym04.06.20205.00 €
anonym04.06.20205.00 €
anonym03.06.202010.00 €
anonym03.06.2020200.00 €
anonym03.06.202020.00 €
anonym03.06.202010.00 €
Miligui, Josef03.06.2020100.00 €
anonym02.06.2020300.00 €
anonym02.06.202025.00 €
Körner, Alexander02.06.202050.00 €
anonym02.06.202010.00 €
anonym01.06.20205.00 €
anonym01.06.202010.00 €
anonym01.06.202030.00 €
anonym01.06.202020.00 €
anonym01.06.202010.00 €
anonym31.05.20205.00 €
anonym31.05.20205.00 €
anonym31.05.202020.00 €
anonym31.05.20205.00 €
anonym29.05.202010.00 €
anonym29.05.202010.00 €
anonym29.05.202010.00 €
anonym29.05.202010.00 €
anonym29.05.202010.00 €
anonym29.05.202010.00 €
anonym29.05.202010.00 €
anonym28.05.2020500.00 €
anonym27.05.202010.00 €
anonym27.05.202010.00 €
anonym27.05.202060.00 €
anonym27.05.202010.00 €
Lenz, Christian26.05.2020240.00 €
anonym26.05.202020.00 €
anonym26.05.20205.00 €
anonym26.05.202020.00 €
Wunderl, Christian26.05.202010.00 €
anonym26.05.202010.00 €
anonym26.05.20205.00 €
anonym25.05.202010.00 €
anonym25.05.202010.00 €
anonym25.05.20205.00 €
anonym25.05.2020200.00 €
anonym25.05.202025.00 €
anonym24.05.202030.00 €
anonym24.05.202010.00 €
anonym23.05.20205.00 €
anonym23.05.202010.00 €
anonym23.05.20205.00 €
anonym23.05.20205.00 €
anonym23.05.202010.00 €
anonym23.05.2020500.00 €
anonym22.05.202030.00 €
anonym22.05.20205.00 €
anonym22.05.20205.00 €
anonym22.05.202020.00 €
anonym22.05.202010.00 €
Placht, Milena22.05.202010.00 €
anonym22.05.202010.00 €
anonym22.05.20205.00 €
Schandl, Helmut22.05.202040.00 €
anonym22.05.20205.00 €
anonym22.05.202015.00 €
Wagner, Christian22.05.202025.00 €
Holzer, Günter22.05.202010.00 €
anonym22.05.202050.00 €
anonym21.05.202010.00 €
anonym21.05.202020.00 €
anonym20.05.202010.00 €
anonym20.05.202010.00 €
anonym20.05.20205.00 €
anonym20.05.202010.00 €
anonym20.05.202010.00 €
anonym20.05.20205.00 €
anonym20.05.202010.00 €
anonym20.05.20205.00 €
anonym20.05.202010.00 €
anonym20.05.2020100.00 €
anonym20.05.202020.00 €
anonym20.05.202010.00 €
anonym18.05.20205.00 €
anonym16.05.20205.00 €
anonym15.05.20205.00 €
anonym14.05.20205.00 €
anonym13.05.20205.00 €
anonym12.05.202020.00 €
anonym12.05.20205.00 €
Mathoi, Sofie11.05.202010.00 €
anonym11.05.202020.00 €
anonym10.05.202020.00 €
anonym10.05.202025.00 €
anonym10.05.202020.00 €
Schrutka, Georg09.05.20205.00 €
anonym09.05.202010.00 €
anonym09.05.202010.00 €
anonym09.05.202010.00 €
anonym09.05.202010.00 €
anonym08.05.202010.00 €
anonym08.05.20205.00 €
anonym08.05.202020.00 €
anonym08.05.20205.00 €
Doller, Sebastian08.05.202010.00 €
anonym07.05.202010.00 €
Fantur, Nadja07.05.202025.00 €
anonym05.05.2020200.00 €
anonym05.05.202020.00 €
anonym05.05.202010.00 €
anonym05.05.202010.00 €
anonym05.05.202010.00 €
anonym05.05.202010.00 €
Wallner, Gregor04.05.202010.00 €
anonym04.05.202030.00 €
anonym04.05.202010.00 €
anonym04.05.2020100.00 €
anonym04.05.20205.00 €
anonym04.05.202010.00 €
anonym04.05.20205.00 €
anonym03.05.202010.00 €
anonym02.05.20205.00 €
Wahl-Lupu, Marcus02.05.20205.00 €
anonym02.05.202010.00 €
Fink, Martin30.04.202020.00 €
Saad, Sandra29.04.20205.00 €
anonym29.04.202010.00 €
anonym28.04.2020100.00 €
anonym28.04.202020.00 €
anonym28.04.202030.00 €
anonym28.04.20205.00 €
anonym28.04.202010.00 €
anonym28.04.202010.00 €
anonym28.04.202020.00 €
anonym28.04.202010.00 €
anonym28.04.20205.00 €
anonym28.04.202010.00 €
anonym28.04.20205.00 €
anonym27.04.202010.00 €
Ferrara, Paolo25.04.202010.00 €
anonym25.04.202025.00 €
anonym24.04.2020100.00 €
anonym23.04.2020200.00 €
anonym23.04.202030.00 €
anonym23.04.20205.00 €
anonym23.04.202010.00 €
anonym23.04.20205.00 €
anonym23.04.202010.00 €
anonym23.04.20205.00 €
anonym22.04.202020.00 €
anonym22.04.202010.00 €
anonym22.04.202025.00 €
Placht, Milena22.04.202010.00 €
Schmudermayer, Eva22.04.202025.00 €
anonym22.04.202010.00 €
Holzer, Günter22.04.202010.00 €
anonym21.04.202010.00 €
anonym21.04.202030.00 €
anonym21.04.20205.00 €
anonym21.04.202020.00 €
anonym20.04.202010.00 €
anonym18.04.20205.00 €
anonym16.04.20205.00 €
anonym15.04.20205.00 €
anonym14.04.202020.00 €
Schrutka, Georg13.04.20205.00 €
anonym12.04.20205.00 €
anonym11.04.202020.00 €
Mathoi, Sofie11.04.202010.00 €
Ilisei, Alexandru11.04.2020100.00 €
anonym10.04.202020.00 €
anonym10.04.202020.00 €
anonym09.04.202010.00 €
anonym09.04.202010.00 €
anonym09.04.202010.00 €
anonym09.04.202010.00 €
Doller, Sebastian08.04.202010.00 €
anonym08.04.20205.00 €
anonym08.04.202020.00 €
anonym08.04.20205.00 €
anonym08.04.202010.00 €
Fantur, Nadja07.04.202025.00 €
anonym07.04.202010.00 €
anonym05.04.202010.00 €
anonym05.04.202010.00 €
anonym05.04.202010.00 €
anonym04.04.202010.00 €
anonym04.04.202010.00 €
anonym04.04.202010.00 €
anonym04.04.2020100.00 €
anonym04.04.20205.00 €
Wallner, Gregor04.04.202010.00 €
anonym04.04.20205.00 €
anonym03.04.2020200.00 €
anonym03.04.202020.00 €
anonym02.04.20205.00 €
Wahl-Lupu, Marcus02.04.20205.00 €
anonym02.04.202010.00 €
anonym02.04.202010.00 €
anonym01.04.20205.00 €
anonym01.04.202020.00 €
anonym01.04.202010.00 €
anonym01.04.202030.00 €
anonym01.04.202010.00 €
anonym01.04.202010.00 €
anonym01.04.202010.00 €
anonym01.04.202010.00 €
anonym01.04.20205.00 €
anonym01.04.202010.00 €
anonym01.04.20205.00 €
anonym30.03.202010.00 €
Fink, Martin30.03.202020.00 €
anonym27.03.202060.00 €
anonym26.03.202020.00 €
Medek, Gerda25.03.202025.00 €
anonym25.03.202025.00 €
anonym24.03.2020500.00 €
anonym23.03.20205.00 €
anonym23.03.202010.00 €
anonym23.03.20205.00 €
anonym23.03.202010.00 €
anonym23.03.202030.00 €
anonym22.03.202010.00 €
anonym22.03.202020.00 €
anonym22.03.20205.00 €
anonym22.03.202010.00 €
anonym21.03.202020.00 €
anonym20.03.202010.00 €
anonym18.03.20205.00 €
anonym16.03.20205.00 €
anonym16.03.2020100.00 €
anonym15.03.20205.00 €
anonym12.03.20205.00 €
anonym11.03.202020.00 €
anonym11.03.202020.00 €
Mathoi, Sofie11.03.202010.00 €
anonym10.03.202020.00 €
anonym10.03.202020.00 €
Schrutka, Georg09.03.20205.00 €
anonym09.03.202010.00 €
anonym09.03.202010.00 €
anonym09.03.202010.00 €
anonym09.03.202010.00 €
anonym08.03.202010.00 €
anonym08.03.20205.00 €
anonym08.03.20205.00 €
anonym08.03.202020.00 €
Doller, Sebastian08.03.202010.00 €
anonym07.03.202010.00 €
Fantur, Nadja07.03.202025.00 €
anonym05.03.202010.00 €
anonym05.03.202010.00 €
anonym05.03.202010.00 €
anonym04.03.202010.00 €
anonym04.03.202010.00 €
anonym04.03.202050.00 €
anonym04.03.20205.00 €
anonym04.03.2020100.00 €
Wallner, Gregor04.03.202010.00 €
anonym04.03.202010.00 €
anonym04.03.20205.00 €
anonym03.03.202010.00 €
anonym03.03.202010.00 €
anonym03.03.2020200.00 €
anonym02.03.20205.00 €
Wahl-Lupu, Marcus02.03.20205.00 €
anonym02.03.202020.00 €
anonym02.03.202030.00 €
anonym02.03.202010.00 €
anonym02.03.2020386.20 €
Fink, Martin29.02.202020.00 €
anonym26.02.202020.00 €
Haas, Birgit25.02.20205.00 €
anonym23.02.202010.00 €
anonym23.02.20205.00 €
Bauer-Jelinek, Christine23.02.202010.00 €
anonym23.02.20205.00 €
Mulla, Fayad22.02.202010.00 €
anonym22.02.20205.00 €
Holzinger, Thomas22.02.202020.00 €
anonym21.02.202020.00 €
anonym20.02.202030.00 €
anonym20.02.202010.00 €
anonym20.02.202010.00 €
anonym20.02.202010.00 €
anonym20.02.202010.00 €
anonym20.02.202010.00 €
anonym20.02.20205.00 €
anonym20.02.202010.00 €
anonym20.02.20205.00 €
anonym20.02.20205.00 €
anonym18.02.20205.00 €
anonym16.02.20205.00 €
anonym15.02.20205.00 €
anonym11.02.2020240.00 €
anonym11.02.20205.00 €
anonym11.02.202020.00 €
anonym11.02.202020.00 €
anonym11.02.202020.00 €
anonym10.02.202020.00 €
anonym10.02.202040.00 €
anonym10.02.202020.00 €
Mitterhofer, Ronny10.02.202050.00 €
anonym09.02.202010.00 €
Schrutka, Georg09.02.20205.00 €
anonym09.02.202010.00 €
anonym09.02.202010.00 €
anonym08.02.202010.00 €
Schmudermayer, Eva08.02.202025.00 €
Langer, Michael08.02.202030.00 €
anonym08.02.202010.00 €
anonym08.02.202020.00 €
anonym08.02.20205.00 €
anonym08.02.20205.00 €
Doller, Sebastian08.02.202010.00 €
Fantur, Nadja07.02.202025.00 €
anonym07.02.202010.00 €
anonym05.02.202010.00 €
anonym05.02.202010.00 €
anonym05.02.202010.00 €
anonym04.02.20205.00 €
anonym04.02.20205.00 €
anonym04.02.2020100.00 €
anonym04.02.202010.00 €
Wallner, Gregor04.02.202010.00 €
anonym04.02.202010.00 €
anonym04.02.202010.00 €
anonym04.02.2020200.00 €
anonym04.02.202010.00 €
anonym04.02.202020.00 €
anonym03.02.20205.00 €
anonym03.02.202030.00 €
anonym03.02.202010.00 €
anonym02.02.202010.00 €
anonym02.02.20205.00 €
Wahl-Lupu, Marcus02.02.20205.00 €
anonym01.02.20205.00 €
anonym31.01.202010.00 €
anonym31.01.20205.00 €
anonym31.01.20205.00 €
anonym30.01.20205.00 €
anonym30.01.202025.00 €
anonym30.01.202010.00 €
anonym30.01.202025.00 €
anonym30.01.20205.00 €
anonym30.01.202010.00 €
Fink, Martin30.01.202020.00 €
anonym30.01.202010.00 €
Ilisei, Alexandru30.01.202025.00 €
anonym30.01.202025.00 €
anonym30.01.202010.00 €
anonym28.01.202020.00 €
anonym23.01.202010.00 €
anonym23.01.202010.00 €
anonym23.01.20205.00 €
anonym23.01.20205.00 €
anonym22.01.202025.00 €
anonym22.01.202010.00 €
anonym22.01.202020.00 €
anonym22.01.20205.00 €
anonym21.01.202020.00 €
anonym21.01.202030.00 €
anonym20.01.20205.00 €
anonym20.01.202010.00 €
anonym20.01.202010.00 €
anonym20.01.202010.00 €
anonym20.01.202010.00 €
anonym20.01.20205.00 €
anonym18.01.20205.00 €
anonym17.01.202010.00 €
anonym16.01.20205.00 €
anonym15.01.20205.00 €
anonym14.01.2020650.00 €
anonym13.01.202020.00 €
anonym12.01.20205.00 €
anonym11.01.202020.00 €
anonym10.01.202020.00 €
anonym10.01.2020240.00 €
anonym10.01.202020.00 €
anonym09.01.202010.00 €
Schrutka, Georg09.01.20205.00 €
anonym09.01.20205.00 €
anonym09.01.202010.00 €
anonym09.01.202010.00 €
anonym08.01.202010.00 €
anonym08.01.202010.00 €
anonym08.01.20205.00 €
Doller, Sebastian08.01.202010.00 €
anonym07.01.202010.00 €
Fantur, Nadja07.01.202025.00 €
anonym07.01.202010.00 €
anonym06.01.202010.00 €
anonym05.01.202010.00 €
anonym05.01.202010.00 €
anonym05.01.202010.00 €
anonym04.01.202010.00 €
anonym04.01.202010.00 €
anonym04.01.202010.00 €
anonym04.01.20205.00 €
Wallner, Gregor04.01.202010.00 €
anonym04.01.2020100.00 €
anonym04.01.20205.00 €
anonym03.01.202020.00 €
anonym03.01.202010.00 €
anonym03.01.2020200.00 €
anonym02.01.202030.00 €
Wahl-Lupu, Marcus02.01.20205.00 €
anonym02.01.20205.00 €

2019:
Fink, Martin30.12.201920.00 €
anonym26.12.201910.00 €
anonym25.12.201910.00 €
anonym23.12.20195.00 €
anonym23.12.201910.00 €
anonym23.12.201910.00 €
anonym23.12.20195.00 €
anonym23.12.20195.00 €
Bauer-Jelinek, Christine23.12.201910.00 €
Berger, Gerald23.12.201910.00 €
anonym23.12.201930.00 €
anonym23.12.201910.00 €
Wildam, Daniela22.12.201925.00 €
Holzinger, Thomas22.12.201920.00 €
Mulla, Fayad22.12.201910.00 €
anonym22.12.20195.00 €
anonym22.12.201910.00 €
anonym22.12.201910.00 €
anonym22.12.201935.00 €
anonym20.12.201910.00 €
Schäffl, David18.12.201910.00 €
anonym18.12.20195.00 €
anonym17.12.201910.00 €
Kasy, Max17.12.2019400.00 €
anonym16.12.20195.00 €
anonym15.12.20195.00 €
anonym12.12.20195.00 €
Gollub, Marc-Alexander11.12.201920.00 €
anonym10.12.201920.00 €
anonym10.12.201920.00 €
anonym10.12.2019120.00 €
Schrutka, Georg09.12.20195.00 €
anonym09.12.201910.00 €
anonym09.12.201910.00 €
anonym09.12.201910.00 €
anonym08.12.20195.00 €
anonym08.12.201910.00 €
Doller, Sebastian08.12.201910.00 €
anonym07.12.201910.00 €
Fantur, Nadja07.12.201925.00 €
anonym07.12.201910.00 €
anonym06.12.201910.00 €
anonym06.12.2019100.00 €
anonym05.12.201910.00 €
anonym05.12.20195.00 €
anonym05.12.201910.00 €
anonym05.12.20195.00 €
anonym05.12.20195.00 €
anonym05.12.201910.00 €
anonym05.12.201910.00 €
anonym05.12.20195.00 €
anonym05.12.201910.00 €
Ilisei, Alexandru05.12.201910.00 €
anonym05.12.201910.00 €
anonym04.12.2019100.00 €
anonym04.12.201910.00 €
anonym04.12.201910.00 €
Spendenbox, Sammelspende03.12.2019325.00 €
Wahl-Lupu, Marcus02.12.20195.00 €
anonym28.11.201910.00 €
Mulla, Fayad22.11.201910.00 €
anonym21.11.201920.00 €
anonym11.11.201910.00 €
Fantur, Nadja07.11.201925.00 €
Welebny, Stefan02.11.201910.00 €
Welebny, Stefan26.10.201910.00 €
anonym23.10.201910.00 €
Mulla, Fayad22.10.201910.00 €
anonym16.10.201910.00 €
anonym15.10.201915.00 €
anonym14.10.2019500.00 €
anonym11.10.201925.00 €
anonym10.10.2019100.00 €
Panhofer, Lukas09.10.201925.00 €
Spendenbox, Sammelspende07.10.2019351.17 €
Gramer, Maria04.10.201950.00 €
anonym01.10.201925.00 €
anonym30.09.201950.00 €
Faerber, Ina28.09.201925.00 €
Mag. Krennbauer, Martin28.09.201925.00 €
anonym27.09.201910.00 €
anonym27.09.201910.00 €
anonym27.09.2019100.00 €
anonym26.09.201910.00 €
Mikulitsch, Konstantin26.09.201925.00 €
Konzett, Thomas25.09.201915.00 €
Hamerl, Mike25.09.201915.00 €
anonym25.09.201925.00 €
Gsandtner, Helmut25.09.201950.00 €
anonym24.09.2019105.00 €
anonym24.09.201950.00 €
Wiesmüller, Gerhard24.09.2019100.00 €
Singh, Darpan24.09.201950.00 €
anonym24.09.201925.00 €
Friesenbichler, Igor24.09.201910.00 €
anonym24.09.20195.00 €
Strauß-Mirwald, Tobias24.09.201925.00 €
Karner, Sandra24.09.201925.00 €
Godetz, Manuel23.09.201910.00 €
Diener, Stefan23.09.201925.00 €
Panhofer, Maya23.09.2019100.00 €
anonym23.09.201975.00 €
anonym23.09.2019250.00 €
Nitzsche, Philipp23.09.201950.00 €
Schuch, Albert23.09.2019100.00 €
Hebenstreit, Elisa23.09.201910.00 €
anonym23.09.201910.00 €
Illek, Martina23.09.201950.00 €
Maric, Alexander23.09.201925.00 €
anonym23.09.201910.00 €
anonym23.09.201910.00 €
Kesehage, Markus22.09.201925.00 €
anonym21.09.201955.00 €
Aigner, Jakob20.09.201925.00 €
Reiter, Franziska20.09.201925.00 €
Pohl, Alexander20.09.20195.00 €
Happel, Robert19.09.201910.00 €
Schütter, Christine17.09.201925.00 €
Kranner, Robert17.09.2019100.00 €
Habegger, Johann17.09.201950.00 €
anonym17.09.2019100.00 €
Gruber, Klaus Maria16.09.2019100.00 €
anonym16.09.201920.00 €
Pühringer, Anna16.09.201910.00 €
anonym16.09.20195.00 €
Zimmermann, Stefan16.09.201920.00 €
anonym16.09.201925.00 €
anonym15.09.201910.00 €
anonym15.09.201950.00 €
anonym14.09.201920.00 €
anonym14.09.201925.00 €
anonym14.09.201910.00 €
Fuchs, Andreas13.09.201925.00 €
anonym12.09.201950.00 €
anonym12.09.201925.00 €
anonym11.09.201915.00 €
anonym11.09.201925.00 €
anonym11.09.201915.00 €
anonym11.09.201940.00 €
Wacker, Marion11.09.201925.00 €
Ladinig, Lukas11.09.2019300.00 €
Bürger, Julia11.09.201925.00 €
anonym11.09.201925.00 €
anonym10.09.201925.00 €
Baur, Emanuel10.09.201925.00 €
anonym10.09.201920.00 €
Nitzsche, Philipp10.09.201950.00 €
anonym10.09.201950.00 €
anonym10.09.201920.00 €
anonym09.09.201925.00 €
anonym09.09.201950.00 €
anonym09.09.201925.00 €
Exner-Kögler, Eveline09.09.2019100.00 €
anonym09.09.20195.00 €
anonym08.09.201950.00 €
anonym08.09.201950.00 €
Benke, Christian08.09.201925.00 €
Mag. FH Duscher, Julian08.09.201910.00 €
Egel, Richard07.09.201950.00 €
anonym07.09.20195.00 €
anonym07.09.201950.00 €
Strauß-Mirwald, Tobias07.09.201925.00 €
anonym07.09.20195.00 €
Grill, Clemens07.09.2019100.00 €
anonym07.09.20195.00 €
anonym07.09.20195.00 €
anonym07.09.201925.00 €
anonym07.09.201925.00 €
Czech, Roland07.09.201910.00 €
anonym07.09.201910.00 €
Mattes, Kathrin06.09.201910.00 €
anonym06.09.201910.00 €
anonym06.09.201910.00 €
anonym06.09.2019100.00 €
Höhs, Immanuel06.09.20195.00 €
anonym06.09.201925.00 €
anonym06.09.201910.00 €
anonym06.09.201925.00 €
anonym06.09.201950.00 €
anonym06.09.201970.00 €
anonym05.09.2019100.00 €
anonym05.09.201925.00 €
anonym05.09.2019100.00 €
anonym05.09.201920.00 €
anonym05.09.2019100.00 €
anonym04.09.201915.00 €
anonym04.09.201925.00 €
Watzinger, Andreas04.09.20195.00 €
Walser, Kurt04.09.201925.00 €
anonym03.09.201910.00 €
anonym03.09.201920.00 €
Deutschmann, Walter03.09.201925.00 €
Frick, Christoph03.09.2019100.00 €
Froschauer, Gerald03.09.201910.00 €
Hamerl, Mike03.09.201925.00 €
Kunisch, Konstantin02.09.2019150.00 €
Moritsch, Michael02.09.201925.00 €
anonym02.09.201915.00 €
anonym02.09.201910.00 €
anonym02.09.2019200.00 €
Österreicher, Johannes02.09.201925.00 €
anonym01.09.201910.00 €
Steiner, Bernd01.09.2019100.00 €
anonym01.09.2019100.00 €
anonym30.08.201910.00 €
anonym30.08.201910.00 €
anonym30.08.201910.00 €
anonym29.08.2019100.00 €
Egel, Richard28.08.201950.00 €
anonym27.08.20195.00 €
Gnedt, Dietmar27.08.201925.00 €
Goll, Kurt27.08.201910.00 €
anonym27.08.201920.00 €
anonym27.08.201950.00 €
anonym27.08.201980.00 €
anonym27.08.201950.00 €
anonym26.08.201910.00 €
Hoertnagl, Dagmar25.08.201925.00 €
Wacker, Marion25.08.201925.00 €
anonym24.08.201930.00 €
Friesenbichler, Igor23.08.201915.00 €
anonym23.08.201925.00 €
anonym23.08.201925.00 €
anonym23.08.201910.00 €
Broneder, Christian22.08.201925.00 €
Illek, Martina22.08.201925.00 €
Lingl, Gregor22.08.201950.00 €
anonym22.08.201910.00 €
Pircher, Jörg22.08.201910.00 €
Hebenstreit, Elisa22.08.201925.00 €
Steurer, Siegfried22.08.201910.00 €
anonym21.08.201925.00 €
anonym21.08.201950.00 €
Sergi, Marco19.08.201950.00 €
Deim, Maria19.08.201925.00 €
Scharf, Walter19.08.201910.00 €
anonym19.08.2019500.00 €
Rossler, Markus19.08.201925.00 €
Krenn, Paul19.08.2019100.00 €
anonym18.08.2019100.00 €
Ferrara, Paolo17.08.201925.00 €
Heu, Claudia17.08.201910.00 €
Berger, Gerald13.08.201910.00 €
anonym13.08.201910.00 €
anonym13.08.201925.00 €
anonym13.08.201910.00 €
Scheibler, Peter12.08.201950.00 €
Benzer, Florian12.08.201910.00 €
Leopold, Kurt12.08.201910.00 €
anonym12.08.201950.00 €
anonym06.08.20195.00 €
anonym06.08.2019500.00 €
anonym05.08.2019450.00 €
anonym05.08.201910.00 €
Kommer, Frederike05.08.20195.00 €
Bilgeri, Robert05.08.201910.00 €
Schober, Anton03.08.201910.00 €
anonym02.08.201910.00 €
Pötscher, Gerhard02.08.201910.00 €
Lindner, Peter02.08.2019100.00 €
anonym02.08.201910.00 €
anonym02.08.20195.00 €
Peterseil, Agnes02.08.2019150.00 €
Wagner, Roland02.08.201920.00 €
Godetz, Manuel02.08.201910.00 €
anonym02.08.201910.00 €
anonym02.08.201950.00 €
Mag. Henke, Justus02.08.201910.00 €
Singh, Darpan02.08.201925.00 €
anonym02.08.201950.00 €
anonym02.08.201925.00 €
anonym02.08.201915.00 €
anonym01.08.2019400.00 €
Exner, Herbert01.08.2019200.00 €
Schütter, Christine01.08.201925.00 €
Berger, Gerald01.08.201910.00 €
Konzett, Thomas30.07.201910.00 €
Mag. Krennbauer, Martin30.07.201925.00 €
anonym30.07.201925.00 €
anonym25.07.20192000.00 €
anonym24.07.201910.00 €
Schaupp, Margit18.07.201920.00 €
anonym18.07.201910.00 €
anonym18.07.201925.00 €
Schuch, Albert17.07.2019100.00 €
Platsch, Daniela17.07.20196000.00 €
anonym17.07.201925.00 €
Seidl, Philipp16.07.201925.00 €
anonym15.07.20191200.00 €
anonym15.07.20191000.00 €
anonym12.07.2019600.00 €
Pflügl, Pascal10.07.201925.00 €
Duschek, Marcus10.07.201925.00 €
anonym10.07.2019500.00 €
anonym09.07.201910.00 €
anonym08.07.20191500.00 €
anonym08.07.201925.00 €
anonym08.07.201910.00 €
anonym05.07.2019100.00 €
Reitinger, Hans03.07.201925.00 €
anonym03.07.201915.00 €
anonym03.07.201910.00 €
anonym03.07.201910.00 €
anonym03.07.201925.00 €
Schütter, Christine03.07.201925.00 €
Pötscher, Gerhard03.07.201910.00 €
Maier, Raimund03.07.20195.00 €
anonym01.07.201910.00 €
anonym30.06.201925.00 €
anonym26.06.2019300.00 €
anonym25.06.201925.00 €
anonym25.06.201999.00 €
Strauß-Mirwald, Tobias25.06.201925.00 €
Mag. Duscher, David24.06.2019500.00 €
anonym24.06.2019100.00 €
Duschek, Marcus21.06.201925.00 €
Mulla, Fayad21.06.20195.00 €
anonym14.06.201910.00 €
anonym09.05.201925.00 €
Bararon, Igor08.05.201925.00 €
anonym15.04.201925.00 €
anonym14.04.201925.00 €
anonym24.03.201925.00 €
anonym24.03.201925.00 €
anonym14.03.2019500.00 €
anonym06.03.2019111.00 €
anonym04.03.201950.00 €
anonym02.03.201950.00 €
anonym01.03.201910.00 €
Weber, Christian01.03.201935.00 €
anonym28.02.201925.00 €
anonym28.02.201925.00 €
anonym05.02.2019491.66 €
anonym03.02.201950.00 €
anonym03.02.2019100.00 €
anonym02.02.2019100.00 €
anonym03.01.20192000.00 €

2018:
anonym20.12.201825.00 €
anonym29.11.2018450.00 €
anonym02.11.2018100.00 €
anonym05.10.201810.00 €
anonym27.08.2018300.00 €
anonym24.08.201810.00 €
anonym02.07.201810.00 €
anonym25.05.2018200.00 €
Stepanik, Lukas28.04.201830.00 €
anonym26.04.20185.00 €
anonym09.01.2018650.00 €
Platsch, Daniela08.01.20181000.00 €

2017:
anonym12.12.2017800.00 €
Mulla, Fayad27.08.2017179.00 €
Mulla, Fayad28.05.201790.00 €
anonym08.05.201725.00 €
anonym04.05.2017200.00 €
anonym24.04.201750.00 €
anonym06.04.201725.00 €
anonym28.03.20171.00 €
anonym07.03.201725.00 €
anonym09.01.201725.00 €

2016:
anonym19.12.2016150.00 €
anonym08.12.20165.00 €
anonym06.12.201625.00 €
anonym08.11.201625.00 €
anonym06.10.201625.00 €
anonym06.09.201625.00 €
anonym29.08.201650.00 €
anonym16.08.201610.00 €
anonym08.08.201625.00 €
anonym02.08.2016500.00 €
anonym28.07.201650.00 €
anonym06.07.201625.00 €
anonym29.06.201650.00 €
anonym07.06.201625.00 €
anonym30.05.201650.00 €
anonym09.05.201625.00 €
anonym28.04.201650.00 €
anonym06.04.201625.00 €
anonym29.03.201650.00 €
anonym26.03.201610.00 €
anonym08.03.201625.00 €
anonym01.03.201610.00 €
anonym29.02.201650.00 €
anonym19.02.20161000.00 €
anonym15.02.20161000.00 €
anonym08.02.201625.00 €
anonym28.01.201650.00 €
anonym14.01.201650.00 €
anonym12.01.201650.00 €
anonym07.01.2016250.00 €
anonym07.01.201625.00 €
anonym01.01.201650.00 €

2015:
anonym28.12.201550.00 €
anonym21.12.201510.00 €
anonym15.12.2015100.00 €
anonym15.12.2015400.00 €
anonym09.12.201525.00 €
anonym05.12.201510.00 €
anonym04.12.201510.00 €
anonym02.12.20155.00 €
anonym01.12.201510.00 €
anonym28.11.201550.00 €
anonym16.11.2015400.00 €
anonym12.11.2015200.00 €
anonym12.11.201525.00 €
anonym11.11.2015865.00 €
anonym11.11.2015200.00 €
anonym09.11.201510.00 €
anonym08.11.201550.00 €
anonym08.11.201525.00 €
anonym07.11.201525.00 €
anonym07.11.201510.00 €
anonym06.11.201525.00 €
anonym04.11.201510.00 €
anonym02.11.201525.00 €
anonym02.11.2015100.00 €
anonym02.11.201510.00 €
anonym28.10.201550.00 €
anonym24.10.20155.00 €
anonym15.10.2015100.00 €
anonym09.10.201550.00 €
anonym28.09.201550.00 €
anonym24.09.201525.00 €
anonym24.09.201550.00 €
anonym23.09.201550.00 €
anonym23.09.2015144.00 €
anonym20.09.201510.00 €
anonym20.09.201550.00 €
anonym18.09.201525.00 €
anonym16.09.201525.00 €
anonym16.09.201525.00 €
anonym15.09.20155.00 €
anonym13.09.201550.00 €
anonym11.09.201525.00 €
anonym11.09.201510.00 €
anonym09.09.201525.00 €
anonym09.09.20155.00 €
anonym08.09.201510.00 €
anonym08.09.201525.00 €
anonym08.09.2015600.00 €
anonym07.09.201525.00 €
anonym07.09.201550.00 €
anonym07.09.201525.00 €
anonym07.09.20155.00 €
anonym07.09.201525.00 €
anonym07.09.201520.00 €
anonym07.09.201525.00 €
anonym06.09.201525.00 €
anonym06.09.201510.00 €
anonym06.09.201525.00 €
anonym06.09.20155.00 €
anonym06.09.201550.00 €
anonym05.09.201520.00 €
anonym05.09.201510.00 €
anonym05.09.201525.00 €
anonym05.09.201525.00 €
anonym05.09.201525.00 €
anonym05.09.20155.00 €
anonym04.09.201510.00 €
anonym04.09.201550.00 €
anonym04.09.201550.00 €
anonym04.09.201525.00 €
anonym04.09.201550.00 €
anonym01.09.201570.00 €
anonym01.09.201510.00 €
anonym30.08.201550.00 €
anonym28.08.201525.00 €
anonym28.08.201525.00 €
anonym28.08.201525.00 €
anonym28.08.20155.00 €
anonym28.08.201550.00 €
anonym28.08.201510.00 €
anonym27.08.201525.00 €
anonym27.08.201510.00 €
anonym27.08.2015245.00 €
anonym27.08.201525.00 €
anonym26.08.201510.00 €
anonym26.08.2015100.00 €
anonym25.08.201520.00 €
anonym25.08.201510.00 €
anonym23.08.201510.00 €
anonym22.08.201525.00 €
anonym21.08.20155.00 €
anonym20.08.201525.00 €
anonym20.08.201525.00 €
anonym20.08.201510.00 €
anonym20.08.201525.00 €
anonym20.08.201520.00 €
anonym20.08.201510.00 €
anonym20.08.201525.00 €
anonym19.08.2015300.00 €
anonym19.08.2015100.00 €
anonym19.08.201555.00 €
anonym19.08.201510.00 €
anonym18.08.201510.00 €
anonym18.08.201510.00 €
anonym18.08.201550.00 €
anonym18.08.201550.00 €
anonym18.08.201510.00 €
anonym18.08.201510.00 €
anonym18.08.201510.00 €
anonym18.08.201525.00 €
anonym17.08.201525.00 €
anonym17.08.201510.00 €
anonym17.08.201510.00 €
anonym17.08.20155.00 €
anonym17.08.20155.00 €
anonym17.08.201550.00 €
anonym17.08.201525.00 €
anonym17.08.201525.00 €
anonym17.08.201510.00 €
anonym17.08.201510.00 €
anonym17.08.20155.00 €
anonym17.08.201510.00 €
anonym17.08.201510.00 €
anonym17.08.201510.00 €
anonym17.08.201510.00 €
anonym17.08.201525.00 €
anonym17.08.201525.00 €
anonym17.08.201510.00 €
anonym17.08.201525.00 €
anonym17.08.201525.00 €
anonym17.08.201510.00 €
anonym17.08.201550.00 €
anonym17.08.201510.00 €
anonym17.08.201525.00 €
anonym17.08.201525.00 €
anonym16.08.20155.00 €
anonym16.08.201510.00 €
anonym16.08.201550.00 €
anonym16.08.201525.00 €
anonym16.08.201510.00 €
anonym16.08.201550.00 €
anonym16.08.201550.00 €
anonym16.08.201525.00 €
anonym16.08.201525.00 €
anonym15.08.201525.00 €
anonym15.08.201525.00 €
anonym15.08.201525.00 €
anonym15.08.201550.00 €
anonym15.08.201550.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201525.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201525.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201525.00 €
anonym15.08.201525.00 €
anonym15.08.20155.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201550.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.20155.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201525.00 €
anonym15.08.20155.00 €
anonym15.08.20155.00 €
anonym15.08.201525.00 €
anonym15.08.201550.00 €
anonym15.08.20155.00 €
anonym15.08.201525.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201525.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201550.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201525.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.20155.00 €
anonym15.08.201510.00 €
anonym15.08.201550.00 €
anonym14.08.20155.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.20155.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.20155.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.20155.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.20155.00 €
anonym14.08.2015100.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201525.00 €
anonym14.08.201510.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.201550.00 €
anonym14.08.20155.00 €
anonym06.08.201525.00 €
anonym18.07.201520.00 €
anonym07.07.201525.00 €
anonym17.06.2015250.00 €
anonym16.06.2015499.00 €
anonym08.06.201525.00 €
anonym06.05.201525.00 €
anonym20.04.20151000.00 €
anonym16.04.2015100.00 €
anonym16.04.2015100.00 €
akad. Marketingkauffrau Unfried, Barbara15.04.2015100.00 €
anonym08.04.201525.00 €
anonym06.03.201525.00 €
anonym06.02.201525.00 €

2014:
anonym23.04.2014500.00 €
anonym07.04.2014200.00 €
anonym05.04.2014100.00 €
anonym25.03.2014200.00 €
anonym09.03.201429.87 €
anonym07.03.2014200.00 €
anonym27.02.2014100.00 €
anonym25.02.201430.00 €
anonym20.01.2014500.00 €
anonym20.01.2014100.00 €
anonym18.01.201450.00 €
Maier, Raimund07.01.201410.00 €

2013:
anonym31.12.20131050.04 €
anonym20.12.201350.00 €
anonym18.11.20135.00 €
Ehrenhauser, Martin31.10.2013200.00 €
anonym13.08.2013150.00 €
anonym11.08.201356.28 €
anonym11.08.2013100.00 €
anonym11.08.2013100.00 €
anonym26.07.20131000.00 €
anonym19.07.201350.00 €
anonym17.07.2013300.00 €
anonym08.07.20131000.00 €
anonym08.07.201310.00 €
anonym26.06.2013100.00 €
Pascher, Christian15.06.201320.00 €
anonym14.06.20131900.00 €
anonym06.06.2013100.00 €
anonym06.06.20131000.00 €
anonym05.06.2013100.00 €
anonym02.06.201330.00 €
anonym30.05.2013100.00 €
anonym30.05.2013400.00 €
anonym27.05.20135.00 €
anonym17.05.201320.16 €
anonym08.05.2013205.00 €
anonym02.05.20135.00 €
anonym01.05.2013559.00 €
anonym01.05.2013300.00 €
Mag. Huber, Hubert22.04.201350.00 €
anonym09.04.201310.00 €
Koncsek, Robert06.04.201330.00 €
anonym04.04.20135.00 €
anonym03.04.2013300.00 €
Mulla, Fayad01.04.2013289.00 €
anonym11.02.201350.00 €
anonym11.01.20138.00 €
anonym10.01.2013100.00 €
Maier, Raimund06.01.20131.00 €

2012:
anonym31.12.2012120.00 €
anonym31.12.2012119.00 €
anonym31.12.2012100.00 €
anonym19.12.201210.00 €
Mulla, Fayad18.12.20125.00 €
anonym18.12.2012150.00 €
anonym14.12.2012150.00 €
anonym04.12.2012200.00 €
anonym29.11.201220.00 €
anonym28.11.201220.00 €
Leutgeb, Julian24.11.201210.00 €
Rabethge, Björn21.11.201250.00 €
anonym20.11.201215.00 €
anonym20.11.2012100.00 €
Maier, Raimund16.11.20121.00 €
Peterseil, Agnes11.11.2012115.00 €
anonym11.11.2012150.00 €
Maier, Raimund08.11.20121.00 €
anonym31.10.2012300.00 €
anonym26.10.2012400.00 €
anonym26.10.2012550.00 €
anonym26.10.2012500.00 €
anonym26.10.2012100.00 €
anonym20.10.2012200.00 €
anonym11.10.2012100.00 €
anonym09.10.2012200.00 €
anonym06.10.20121.00 €
Peterseil, Agnes26.09.2012200.00 €
anonym17.09.2012500.00 €
Mitterhofer, Ronny14.09.2012200.00 €
anonym14.09.2012350.00 €
anonym14.09.2012500.00 €
anonym14.09.2012200.00 €
* bei Beträgen unter 2.500€ pro Kalenderjahr anonymisiert, wenn nicht anders gewünscht